Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Η επαυξημένη πραγματικότητα
15th April 2019

Παρουσίαση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Με την ολοκλήρωση του επιτυχημένου Α’ κύκλου, η ενιαία δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας) συνεχίζεται δυναμικά με έναν δεύτερο κύκλο, ο οποίος παρουσιάστηκε στην Αθήνα στις 8/4/2019 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας).

Η δράση σχετίζεται άμεσα με την σύνδεση της καινοτομίας και της ακαδημαϊκού επιπέδου έρευνας με την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα, με απώτερο σκοπό την παραγωγικότητα. Βασικός σκοπός της είναι η άμεση οικονομική ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων και ποιοτικών καινοτομιών, έχοντας ως πολιτική την καλύτερη αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Στοχεύει στην οικονομική, και όχι μόνο, ανάπτυξη, την ενσωμάτωση νέας γνώσης και την αύξηση θέσεων εργασίας διατηρώντας μια ισορροπία με ίση συμμετοχή του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στηρίζει την δημιουργία συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των αποτελεσμάτων μιας έρευνας.

Στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της δράσης δίνεται έμφαση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι προτάσεις των έργων των επιχειρήσεων αυτών θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες Παρεμβάσεων (Πράξεων): I) Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, II) Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, III) Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και η νέα Παρέμβαση για τον 2ο κύκλο IV) Επιχειρήσεις με ‘Σφραγίδα Αριστείας’ (από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»). Όσον αφορά την τέταρτη περίπτωση, πρόκειται για προτάσεις που κρίθηκαν από το SME (Small and Medium-sized Enterprises) Instrument ως ιδιαίτερα καινοτόμες, αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων. Γίνεται περιφερειακή και θεματική κατανομή πόρων. Οι κύριοι θεματικοί τομείς είναι: τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, αγροδιατροφή & βιομηχανία τροφίμων, υγεία & φάρμακα, τουρισμός & πολιτισμός κ.α. Το ύψος της εκάστοτε επιδότησης καθορίζεται από το είδος της έρευνας και το μέγεθος της επιχείρησης. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της επίσημης απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, αναλύθηκε η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των δικαιούχων, αποσαφηνίστηκε ο τρόπος αξιολόγησης των προτάσεων, οι κανόνες επιλεξιμότητας για τις κατηγορίες δαπανών και τέλος, παρουσιάστηκε ο τρόπος υποβολής των προτάσεων μέσω του ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων). Με μια απλή διαδικασία οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να καινοτομήσουν και να εισάγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην διεθνή αγορά. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι η επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του περιεχομένου, η εμπειρία και αξιοπιστία των δικαιούχων και οι επιπτώσεις του έργου. Επίσης επιδοτούνται δαπάνες αρκεί να είναι πραγματικές, εξοφλημένες, να μην υπόκεινται σε άλλο έργο και να είναι σύμφωνες με το λογιστικό-φορολογικό σύστημα της Ελλάδας.